Pedagogisch Beleid


We leren het kind rekening te houden met de ander door het begrip bij te brengen voor de ander en inzicht te geven in de situaties om hem heen. In het dagverblijf komt daar nog een extra dimensie bij: het kind leeft namelijk in een groep. Juist het opgroeien in een groep geeft het kind mogelijkheden om te leren hoe het met de andere volwassenen en andere kinderen kan omgaan. Het leert hoe het moet opkomen voor zichzelf en zijn eigen belangen. Hoe leuk samen spelen kan zijn, maar ook het moeten delen, of wachten tot de ander klaar is.

Door onderdeel uit te maken van een groep leren ze zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de groep als geheel. De basisvoorwaarde om zich zo goed mogelijk in eigen tempo te ontwikkelen, is het creëren van een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Als volwassene sluiten we aan bij de ontwikkelingsfase waarin en het niveau waarop het kind zich bevindt. Op deze manier krijgt het zelfvertrouwen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, de wereld om hem heen steeds beter te begrijpen, en zich verder te ontwikkelen; zelfstandig en in samenwerking met anderen.

Om deze veilige en vertrouwde omgeving te creëren, zijn in onze kinderopvang twee dingen van groot belang:
1. De liefdevolle en respectvolle houding van de groepsleiding;
De kwaliteit van onze kinderopvang wordt niet alleen bepaald door vakkennis, maar vooral door de mate waarin wij weten aan te sluiten op wat ouders en kinderen vragen. Dit kan de groepsleiding alleen bereiken in persoonlijke contacten met het kind en zijn ouder, door daarin goed te luisteren en te kijken naar de signalen die zij uitzenden. Er dient bij de groepsleidsters een basishouding te zijn waaruit liefde, aandacht en zorg blijkt. Respect tonen en responsiviteit dienen twee keywoorden te zijn.

Een positieve reactie op dingen die gebeuren in de groep of op individuele initiatieven vormt de basis van ons handelen. Kinderen leren meer door het ervaren van goede resultaten, minder van verbieden en corrigeren. Natuurlijk moet je wel eens iets verbieden, kinderen hebben ook behoefte aan duidelijkheid en grenzen, maar we proberen vooral de dingen die goed gaan te benadrukken.

2. Een tweede voorwaarde voor het scheppen van een veilige en vertrouwde omgeving is het aanbrengen van structuur in de dag en de aangeboden activiteiten. Door het kind hier duidelijkheid in te geven, weet het waar het aan toe is en maken we zijn omgeving herkenbaar en voorspelbaar.
Vanuit onze opvoedingsvisie komen wij tot de volgende pedagogische doelstelling: Wij streven ernaar dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot respectvolle, zelfstandige mensen; mensen met zelfvertrouwen die hun eigen kwaliteiten onderkennen en benutten, individueel en in samenwerking met anderen.

Dit hopen wij te bereiken door de volgende doelstellingen als uitgangspunt te nemen:
- Het bieden van emotionele veiligheid, waar de kinderen zichzelf kunnen zijn.
- Gelegenheid bieden voor de ontwikkeling van sociale competenties.
- Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van de persoonlijke competenties.
- Het leren omgaan met de waarden en normen uit de maatschappij.
- De praktische uitwerking vindt u in ons informatieboekje of u kunt deze opvragen bij de locatie.
DutchEnglishFrenchGermanSpanish
Werken bij