Ziekte en medicijnen


Flowerkids gaat ervan uit dat een kind het beste thuis kan blijven als het ziek is. De inrichting van de ruimte, het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers is afgestemd op opvang van gezonde kinderen. Een ziek kind heeft extra aandacht en zorg nodig. Pedagogisch medewerkers kunnen dit niet altijd geven, omdat ze hun aandacht over een hele groep kinderen moeten verdelen. Bovendien kan een ziek kind in de groep vaak niet de rust vinden die het nodig heeft. Nog een belangrijke reden om een ziek kind thuis te houden is het risico op besmetting. In een dagverblijf steken kinderen elkaar en de leidsters makkelijk aan. Een besmetting kan nooit helemaal worden uitgesloten. Wel kunnen wij als dagverblijf proberen het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken.

Wat doet het kinderdagverblijf en BSO? Op ieder dagverblijf is een brochure aanwezig over ziektebeelden van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (RIVM). Dit document kunnen de pedagogisch medewerkers raadplegen om na te gaan hoe zij moeten handelen bij de verschillende ziektebeelden.
Ten aanzien van een aantal kinderziekten voeren wij een aangepast beleid. Onderstaand wordt dit verder toegelicht.

Bij signalering van ziekten worden ouders via de overdracht en middels een brief op de deur van de groep geïnformeerd over een ziekte en mogelijke maatregelen die wij als dagverblijf kunnen nemen.
Via https://www.ggdhm.nl/professionals/item/scholen-kinderopvang/meldenvan-infectieziekten is er meer informatie terug te vinden.

In geval van melding bij de GGD worden ouders ook via de mail geïnformeerd.

Ziek….. en dan? Bij de vraag of een ziek kind het dagverblijf mag bezoeken of op de groep mag blijven is de mate waarin een kind zich ziek voelt de leidraad. De beoordeling hangt af van de mate waarin het kind mee kan doen aan groepsactiviteiten, de mate van extra zorg die het kind nodig heeft en het risico op eventueel besmettingsgevaar. In het algemeen beoordeelt de pedagogisch medewerker ieder individueel ziektegeval. Bij koorts worden de ouders vanaf 38 graden Celsius gebeld, zodat zij alvast geïnformeerd zijn en rekening kunnen houden met de mogelijkheid dat zij op een later tijdstip worden gebeld om hun kind op te halen.

Vanaf 38.5 graden Celsius worden ouders gebeld en verzocht om het zieke kind op te komen halen. Een ziek kind is vaak het liefst in zijn of haar veilige thuisomgeving.

We begrijpen dat het voor ouders niet altijd mogelijk is om een ziek kind direct op te halen, maar we streven naar een zo kort mogelijke ophaaltermijn. Indien alle beschikbare telefoonnummers geen gehoor geven, spreekt de medewerker de voicemail in als deze aan staat. Als er binnen 30 minuten niet is terug gebeld, probeert zij nogmaals te bellen. Indien opnieuw geen gehoor wordt gevonden, wordt het noodnummer gebeld. Dit nummer is door ouders aangegeven op het intakeformulier.
Wij gaan er vanuit dat ouders zelf kunnen bepalen of het kind fit genoeg is om naar de opvang te komen. Kinderen mogen niet naar het dagverblijf gebracht worden als zij koorts verlagende middelen hebben gekregen (tenzij deze zijn voorgeschreven door een arts). Wanneer overduidelijk is dat het niet meer verantwoordelijk is om het kind op het dagverblijf op te vangen, kan het verblijf de ouders verplichten het kind op te halen. In deze situatie zal het kinderdagverblijf geen verantwoordelijkheid meer kunnen of willen dragen voor het kind.

In het algemeen kan een kind niet naar de opvang komen wanneer:
1. Het kind zo ziek is dat het niet aan het normale dagprogramma kan meedoen. Het kind zal zich thuis beter op zijn of haar gemak voelen.
2. Het kind zoveel extra verzorging nodig heeft dat dit voor de pedagogisch medewerker niet uit te voeren is zonder de andere kinderen tekort te doen.

Wanneer is een kind ziek?
Een kind is ziek als het koorts heeft, dat wil zeggen een temperatuur heeft van meer dan 38.5 °C of als het 2 of meer van de volgende verschijnselen vertoont en het kind toont zich ziek.
➢ Een over het algemeen zieke indruk (huilerig, hangerig, prikkelbaar, suf)
➢ Benauwdheid, hevige hoestbuien
➢ Vlekken, uitslag en of jeuk
➢ Pijn
➢ Herhaaldelijk overgeven 3x
➢ Herhaaldelijk diarree 3x
➢ Last van vaccinatie

Ouders
Als een kind het dagverblijf niet kan bezoeken door ziekte, moeten de ouders dit voor 09.00 uur doorgeven aan de pedagogisch medewerkers. Pas als het kind zich goed voelt en mee kan doen met de dagelijkse activiteiten kan het kind weer naar het dagverblijf worden gebracht. De pedagogisch medewerkers melden ouders bij het volgende:
• Bij 38°C ouders inlichten over koorts en dat het een mogelijkheid bestaat dat het kind opgehaald moet worden.
• Als één of meer van bovenstaande symptomen worden opgemerkt, maar het kan kind toont zich niet ziek, wordt de ouder telefonisch geïnformeerd.

GGD
Bij constatering van een besmettelijke ziekte zal het kinderdagverblijf alle ouders op de hoogte stellen van mogelijk besmettingsgevaar. Bij ziekten als rode hond, bof, mazelen en waterpokken zullen extra maatregelen worden getroffen in verband met de mogelijke gevolgen van blootstelling tijdens zwangerschap.
Ook is het kinderdagverblijf verplicht dergelijke ziektegevallen te melden bij de GGD.

Afwijkend ziektebeleid ten opzichte van GGD
Diarree
Mag het kind naar het kinderdagverblijf komen? Alleen in het geval van bloederige diarree moet het kind in elk geval thuis blijven totdat bekend is waardoor de diarree veroorzaakt wordt. De pedagogisch medewerker zal een ouder bellen met het verzoek om het kind op te komen halen als de diarree binnen een half uur na de maaltijd verschijnt, waterdun is, en het de derde keer die dag is.

Hoofdluis
Mag het kind naar het kinderdagverblijf komen? Een kind met luizen mag naar het dagverblijf komen mits hij of zij dagelijks worden gekamd, voor minimaal 2 weken, volgens de kam-voorschriften van het RIVM. Ook mogen zij komen als er een behandeling wordt gevolg met een anti-hoofdluis middel in combinatie met kammen.

Krentenbaard
Mag het kind naar het kinderdagverblijf komen? Het kind moet behandeld worden met zalf of antibiotica om uitbreiding tegen te gaan. Bij een vierde melding van krentenbaard binnen het dagverblijf, voeren wij een verscherpt beleid vanwege het risico op besmetting van andere kinderen op het dagverblijf. In ons verscherpte beleid mag het kind weer komen 48 uur na start van de behandeling óf als de blaasjes zijn ingedroogd. Er mogen geen pleisters op de blaasjes worden geplakt. Ouders worden hier via een brief op de deur en via de mail over geïnformeerd.

Zetpil of andere koorts verlagende middelen
Een kind mag niet met een zetpil of andere koorts verlagende middelen naar de kinderopvang worden gebracht. Een zetpil onderdrukt de koorts, waardoor er een risico op een koortsstuip bestaat als de zetpil of het koorts verlagend middel is uitgewerkt. Dit kan zeer gevaarlijk zijn. Een zetpil of paracetamol mag uitsluitend voor pijnbestrijding gebruikt worden als deze voorgeschreven is op doktersadvies.

Formulier medicijnverstrekking
Indien een kind medicijnen krijgt op doktersadvies, zal de pedagogisch medewerker vragen om een medicijnformulier in te vullen. We hebben de handtekening van ouders en goedkeuring nodig om het kind die medicijnen toe te dienen. Er hoeft geen medicijnformulier ingevuld te worden bij homeopathische medicijnen, zoals neusspray. De pedagogisch medewerkers geven uitsluitend aspirine of paracetamol op doktersadvies ter pijnbestrijding.
Via onderstaande button kunt u het formulier medicijnenverstrekking downloaden.

DutchEnglishFrenchGermanSpanish
Werken bij